გადმოგირეკოთ?

ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა


როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას?

     წინამდებარე შეტყობინება ეხება პერსონალურ მონაცემებზე არასანქცირებულ წვდომასთან დაკავშირებით შპს,,ინტერმარკტ" (შემდგომში "ჩვენ") არსებულ დაცვის მექანიზმებს, რომელთა საშუალებითაც მაღაზია იცავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. ეს უკანასკნელი მოიცავს ინფორმაციას, რომელსაც მაღაზია მოიპოვებს თქვენთვის მომსახურების გაწევის პერიოდში, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შემდგომში ასევე გამოიყენება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის. შეტყობინების მიზანია, მოგაწოდოთ ინფორმაცია პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებისას ჩვენი მუშაობის პრინციპებისა და თქვენი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებთან დაკავშირებით.

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვა

     www.goods.ge-ს გუნდი, იძლევა გარანტიას, რომ:

● დავიცავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაცისა და უზრუნველვყოფთ უსაფრთხოებით

● არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად

● ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით

როგორ გიცავთ კანონი?

     გარდა ამისა, რომ კომპანია კეთილსინდისიერების ფარგლებში იცავს პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის პრინციპს, აღნიშნულ მონაცემებს ასევე იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი და განიჭებთ უფლებას მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:

● რომელი მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ

● მონაცემთა დამუშავების მიზანი

● მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

● რა გზით შეგროვდა თქვენი მონაცემები

● ვის გადაეცა თქვენი მონაცემები

● მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი

     კანონის თანახმად, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენს მიერ დამუშავებული ინფორმაციის ასლი. ასევე გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამტება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათ შეგროვება და დამუშავება განახორციელა კანონის საწინააღმდეგოდ.

     იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაძლოა, პირადი მონაცემები დაუყოვნებლივ ვერ წაიშალოს. შეფერხება შესაძლოა გამომდინარეობდეს საგადასახადო ვალდებულებებიდან და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონმდებლობიდან. ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდების ვალდებულება მაღაზიას წარმოეშვება თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში. პერსონალური მონაცემების გამოყენების უფლება გვაქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ამისათვის კონკრეტული სახელშეკრულებო ან/და კანონისმიერი საფუძველი გაგვაჩნია.

     მაღაზია თქვენს ინფორმაციას იყენებს ბიზნესთან დაკავშირებულ ან/და კომერციული მიზნებისთვის კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში. აღსანისნავია, რომ მაღაზიის მიერ გამოყენებული ინფორმაციის დამუშავება არ არის მიმართული თქვენი ინტერსების შელახვისკენ. ქვემოთ მოცემულია მიზნები და სამართლებრივი საფუძვლები, რომლის გათვალისწინებითაც ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას. ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის, ჩვენ წარმოგიდგენთ თქვენი ინფორმაციის გამოყენების მიზნებს და ჩვენს სამართლებრივ საფუძველს.

ჩვენი სამართლებრივი საფუძველი და მიზნები:

● თქვენი თანხმობა

● სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულება

● ჩვენი კანონიერი ინტერესები

● ჩვენი კანონიერი მოვალეობა

● თქვენთვის საინტერესო პროდუქტებისა და მომსახურების იდენტიფიცირება, და ამ ინფორმაციის თქვენთვის მოწოდება

● პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება

● ჩვენი კანონიერი მოვალეობების ეფექტურად შესრულება

რა წყაროებიდან მოვიპოვებთ პერსონალურ ინფორმაციას?

● როდესაც მოგვამრთავთ ჩვენი პროდუქციის თუ მომსახურების მისაღებად

● როდესაც კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონის, ონლაინ ჩატისა ან ელ. ფოსტის საშუალებით

● როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს

პირადი ინფორმაცია, რომელიც მომხმარებლისგან შეიძლება მოვითხოვოთ და მივიღოთ არის:

● სახელი/გვარი

● პირადი ნომერი

● პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი დედნის სახით

● დაბადების თარიღი

● სქესი

● საკონტაქტო ინფორმაცია

● ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ (მონაცემთა სუბიექტის თანხმობით)

● სხვა სახის ინფორმაცია, რომელსაც მოგვაწვდით რეგისტრაციის პროცესში, ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ან ონლაინ კონსულტაციის პერიოდში ან სხვა არხებით

რამდენ ხანს ვინახავთ პერსონალურ ინფორმაციას?

     თქვენს პირად მონაცემებს ვინახავთ თქვენი მომსახურების მთელი პერიოდის განმავლობაში, აგრეთვე, სახელშეკრულებო ვალდებულების დასრულებიდან სამი (3) წლის განმავლობაში.

     პერსონალური ინფორმაციის შენახვის მთავარი მიზანი არის ის, რომ საჭიროების შემთხვევაში კომპანიამ დაამტკიცოს საკუთარი საქმინობის შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან.

     შესაბამისი სამართლებრივი ორგანოების კანონიერი მოთხოვნის საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს.

     იმ შემთხვევაში თუ ეჭვი გეპარებათ ჩვენთან შენახული ინფორმაციის სისწორესა ან სისრულეში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში კომპანია მიიღებს შესაბამის ზომებს და უზრუნველყოფს სწორი ინფორმაციის ჩასწორებით.

     იმ შემთხვევაში თუ მიგაჩნიათ, რომ კანონმდებლობის საფუძველზე არ გვაქვს პერსონალური ინფორმაციის გამოყენების უფლება და გსურთ, რომ წაიშალოს ან შეწყდეს ინფორმაციის გამოყენება, დაგვიკავშირდით და განაცხადეთ აღნიშნულზე.

როგორ დაგვიკავშირდეთ?

     კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან, ჩვენს საერთო უფლება-მოვალეობებთან ან ჩვენ მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით არსებული შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგი საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით:

ტელეფონი: 0322 23 67 66/579 77 18 13

ელფოსტა: info@goods.ge